Az engesztelés központi és alapvető elemei – egészséges vezetők

11
Az engesztelés központi és alapvető elemei – egészséges vezetők

(tól től Az engesztelés tana)

Az Újszövetség azt tanítja, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért (Mt 20:28). A bűneink miatt mindannyian Isten igazságos ítélete alatt maradtunk

(Róm 3:23). Minden ember bûnös természeténél fogva és választásából is. Mivel Isten szent, meg kell büntetnie a bűnt a megérdemelt büntetéssel (Mt 16:27). A bűn büntetése „halál” (Róm. 6:23). Ez magában foglalja a lelki halált, a fizikai halált, a Hádészben szenvedést a fizikai halál után és végül az örök halált.

A lelki halál magában foglalja az elidegenedést Istentől és mindattól, amit Isten élete és természete teremt – a szentségtől, az igazságosságtól, a békétől, az élettől, az örömtől és az áldástól (Ef. 2:1-3). A fizikai halál magában foglalja a lélek és a test elválasztását, valamint a testnek a földbe való feloldódását (1Kor 15:22). A halál után a Hádészben való szenvedés nem az elveszettek végső sorsa. Ez a szenvedés átmeneti helye, ahol az elveszettek várják feltámadásukat és végső ítéletüket Istentől. Mindazonáltal rendkívüli szenvedések és kínok helye (Lk 16:19-31). Végül, az örök halál, vagy a „második halál”, a végső és végső büntetés a bűnért, és az elveszettek örökké tartó tudatos büntetéséből áll (Mt 25:46; Jel 20:11-15).

Minden ember vétkezett, ezért minden ember megérdemli, hogy Isten örökre megbüntesse (Lukács 3:17). Isten tökéletes a szentségben és az igazságosságban, és nem tűri a bűnt, ami saját természetének megsértése. Isten szent törvényét Ádám és minden ember megszegte; és az igazságosság büntetést követel. Meg kellett halnunk.

De az irántunk érzett nagy szeretete miatt Jézus azért jött, hogy meghaljon értünk a kereszten (Mt 20:28). Ő meghalt helyettünk (2Kor 5:14). Halála „helyettesítő volt”. Ahhoz, hogy az isteni igazságosság teljesüljön, Isten halált követelt (Zsid 9:22). Bûneinket meg kellett büntetni, mielõtt Isten elfogadhatna minket, és visszanyerhetett volna a vele való közösségbe. Jézus helyettünk viselte bűneink büntetését, és ezzel megszabadított minket ettől a büntetéstől (János 11:50; Gal 3:13; 1Pét 3:18). A nagy teológus, Augustus Strong szavai szerint „az engesztelés… az isteni természet etikai követelésének kielégítése azáltal, hogy Krisztus büntető szenvedéseit helyettesíti a bűnösök megbüntetésével”.[1]

Mivel helyettünk viselte bűneink büntetését, a történelem során időnként felmerült, hogy Jézusnak kellett viselnie lelki és örök halálunkat, valamint testi halálunkat, hogy megváltson minket tőlük. Egyesek azt az elképzelést javasolták, hogy Jézus puszta fizikai halála nem lett volna elegendő a bűneink teljes büntetésének megfizetésére.

Ennek ellenére az Újszövetség világos tanítása az, hogy Jézus fizikai halála valójában megváltott minket. A Biblia sehol nem tanítja, hogy Jézus meghalt lelkileg vagy örökké, hogy megváltson minket. Ellenkezőleg, a Biblia mindenhol azt tanítja, hogy Jézus fizikailag halt meg, és testi halála megváltott minket. Az Újszövetség több mint 60 alkalommal mondja ki, hogy Jézus fizikailag meghalt, és az Ő kereszthalála megváltott minket.[2] Azok az újszövetségi szentírások, valamint az Ószövetség számos szakasza, beleértve a teljes lévita áldozati rendszert, valamint Jézus halálának milliónyi milliónyi „megjátszott” típusát Izrael történelmében, mind egyetlen dolgot tanítanak: a test a vérben van, és a kiontott vér az, ami engesztelést végez a bűnért (3Móz 17:11).

Ez felveti a kérdést, hogy Jézus testi halála hogyan fizette ki a teljes büntetésünket a bûneinkért, amely magában foglalta a lelki és az örök halált is. A válasz erre a kérdésre az Úr Jézus személyében található. Jézus teljesen ember volt és teljesen Isten. Ő volt az istenember. Így fizikai halálának végtelen értéke volt (ApCsel 20:28; Zsid. 9:13-15). „Jézus Krisztusban az istenség és az emberiség örökre egyetlen személyiségben egyesült. A két természet olyan tökéletes egyesülése volt egy személyben, hogy bármit el lehetett mondani bármelyik természetről, azt helyesen el lehetett mondani a Személyről. Következésképpen Jézus testi halálának végtelen érdeme volt.”[3]

Jézus nem halt meg lelki halált. Csak fizikailag halt meg, de istensége végtelen értéket adott ennek a fizikai halálnak. Mivel ember volt, Jézus meghalhatott; mivel Ő volt Isten, a fizikai halála végtelenül értékes volt. Jézus testi halálát elegendő áldozatként adták Istennek a bűnös örök szenvedései helyett.

Így az újszövetségi engesztelés-tan központi és lényeges elemei a következők:

  1. Jézus halála áldozat volt Istennek, hogy kifizesse az ember bűneinek büntetését.
  2. Jézus csak fizikailag halt meg. Nem halt meg lelkileg. Fizikai halála elegendő volt bűneink teljes büntetésének megfizetésére.
  3. Jézus fizikai halálának hatékonysága az Ő istenségének tényében rejlett.

Szerezze be a másolatát Az engesztelés tana itt. Ha további könyveinket szeretné megvásárolni, látogasson el https://www.strategicpress.org/.


[1] Augustus H. Strong, Systematic Theology (Valley Forge, Pennsylvania: Judson Press, 1979), 752.

[2] Malcolm Webber: Isten vére (Kimmell, Indiana: Pioneer Books, 1992), 70.

[3] Ugyanott, 74.

Érdekel az írás a HealthyLeaders.com oldalra? Látogasson el Írjon nekünk oldalunkra, és küldjön be egy cikket!

hasonló hozzászólások

Leave a Reply