A vezetőknek közösségre van szükségük – egészséges vezetőkre

28
A vezetőknek közösségre van szükségük – egészséges vezetőkre

A közösség kettős szerepet tölt be a keresztény vezető életében:

Az egészséges vezető közösségben épül fel.

Viszonylag könnyű győztesen élni, ha egyedül vagyunk. A „lelki magányos őr” nincs olyan mélyen próbára téve, mint a közösségben élő ember. Könnyű türelmesnek lenni, ha nem irritál minket senki! Amikor összejövünk, lehetőségünk nyílik türelmesnek, kedvesnek, megbocsátónak és szeretőnek lenni; szolgaságban és kegyelemben járni egymás felé. Ahogy valaki mondta, a keresztény élet könnyű lenne, ha nem lennének az ördögök és az emberek! Valójában csak a közösségben érünk és nőünk fel keresztényként.

Ahogy a vas élezi a vasat, úgy élezi egyik ember a másikat. (Péld. 27:17)

Ne hazudjatok egymásnak, hiszen levettétek régi éneteket gyakorlataival, és felöltöztétek az új éneteket, amely tudásban megújul Teremtőjének képére. Itt nincs görög vagy zsidó, körülmetéletlen vagy körülmetéletlen, barbár, szkíta, rabszolga vagy szabad, hanem Krisztus minden, és mindenben van. Ezért, mint Isten választott népe, szent és szeretett, öltsétek magatokat könyörületbe, jóságba, alázatba, szelídségbe és türelembe. Viseljétek el egymást, és bocsássátok meg minden sérelmeteket egymás ellen. Bocsáss meg, ahogy az Úr is megbocsátott neked. És mindezen erények fölé öltsd fel a szeretetet, amely mindannyiukat tökéletes egységbe köti. (Kol. 3:9-14)

A vezető közösségben épül fel. Jézus közösségben növekedett, alávetette magát szüleinek és az őt körülvevő közösség egy részének (Lukács 2:41-52). Pál közösségben épült fel Gamaliel iskolájában (ApCsel 22:3), majd a gyülekezetben, miután üdvözült (ApCsel 9:19, 27). Az egyházi hagyomány szerint a kissé individualista Keresztelő János is közösségben érlelődött.

A vezető a közösség kontextusában vezet (Róm. 12:4-8; 1Kor 12:12-27).

A vezető soha nem nő fel odáig, hogy többé ne legyen szüksége létfontosságú kapcsolatokra a körülötte lévő többiekkel. A hatékony keresztény vezetők a közösség kontextusában vezetnek – nem olyan kemény „szolgálati szigetekként”, amelyek önmagukban vannak. Krisztus testében egyetlen tag sem független.

A test egy egység, bár sok részből áll; és bár minden része sok, egy testet alkotnak. Így van ez Krisztussal is. (1Kor 12:12)

Jézusnak voltak barátai, és szüksége volt rájuk. Jézusnak szüksége volt a közösségükre és a támogatásukra. Elszomorodott, amikor elaludtak a kertben (Mt 26,36-45).

Pálnak is voltak barátai, akik táplálták és erősítették őt:

Tudod, hogy István családja volt az első megtért Akhaiában, és a szentek szolgálatának szentelték magukat. Arra kérlek benneteket, testvérek, hogy engedelmeskedjetek az ilyeneknek és mindenkinek, aki részt vesz a munkában és azon fáradozik. Örültem, amikor Stephanas, Fortunatus és Achaicus megérkezett, mert ők pótolták azt, ami hiányzott belőled. Mert felfrissítették az én lelkemet és a tiédet is… (1Kor 16:15-18)

Lényeges, hogy Stephanas Pál saját megtérője volt! Pál nem volt túl büszke arra, hogy táplálást és támogatást kapott saját lelki fiától. Oneziforusz Pál barátja is volt, és „sokféleképpen” megerősítette őt, kétségtelenül érzelmileg és lelkileg is (2Tim. 1:16-18).

A Róma 16:1-16 megemlíti Pál több „kedves” barátját, sőt a 13. versben egy lelki „anyát” is!

Ha Jézusnak, Isten Fiának és Pálnak, a hatalmas apostolnak barátokra volt szüksége, kik vagyunk mi, akik nem? Nem az erő jele, hogy egyedül maradsz a vezetésben. Ez a gyengeség jele. A vezetőknek barátokra van szükségük!

Így a közösség kettős helyet foglal el a vezető életében:

  1. Az egészséges vezető közösségben épül fel.
  2. Az egészséges vezető vezet a közösségben

Ez nem pusztán a „közösség” iránti ideológiai elkötelezettségre vonatkozik, hanem a valódi, elkötelezett, ápoló és elszámoltatható kapcsolatokra. Ahogy Dietrich Bonhoeffer írta: „Aki szereti a közösséget, az közösséget rombol. Aki szereti a testvéreket, közösséget épít.”

Bibliai értelemben a spirituális érettség vállalati tapasztalat:

Benne az egész épület egyesül, és felemelkedik, hogy szent templommá váljon az Úrban. És Őbenne ti is együtt épültek, hogy olyan hajlékká váljatok, amelyben Isten él az Ő Lelke által. (Ef. 2:21-22)

hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék. És azért imádkozom, hogy a szeretetben gyökerezve és megerősödve minden szenttel együtt legyen hatalmad, hogy felfogd, milyen széles és hosszú, magas és mély Krisztus szeretete, és megismerd ezt a tudást felülmúló szeretetet – hogy Isten teljes teljességének mértékéig betelhet. (Ef 3:17-19)

…hogy felépüljön Krisztus teste, amíg mindannyian el nem jutunk az Isten Fiának hitében és ismeretében való egységre, és felnőtté válunk, hogy elérjük Krisztus teljességének mértékét.. (Ef. 4:12-13)

Tőle az egész test, amelyet minden támasztószalag összekapcsol és összetart, szeretetben növekszik és épül fel, ahogy minden egyes része végzi a maga munkáját. (Ef. 4:16)

Az egészséges vezetés nem létezik önálló entitásként az egész közösségen kívül vagy felette. A vezetőfejlesztésnek sem szabad önálló entitásként léteznie az egész egyházi közösségtől eltekintve.

Az egész közösségnek felelősséget kell vállalnia a vezetőfejlesztésért

A legtöbb nyugati szervezetben ma szeretjük a specializálódást és a felosztást. Ebből következően, mint már említettük, gyakori, hogy a vezetőfejlesztés feladatát teljes egészében valamilyen „szakemberre” vagy csoportra ruházzuk – akár egyházon belül, akár azon kívül. Azonosítjuk a feltörekvő vezetőt, akit építeni kell, majd elküldjük a „szakértőkhöz”, hogy „csinálják” helyettünk.

Ha azonban jól akarjuk csinálni, maguknak a meglévő vezetőknek is részt kell venniük a feltörekvő vezetők tanításában és építésében. Ezt a szerepet nem csak másokra ruházhatják át. A vezetőknek személyesen coachként, példaképként, tanárként és mentorként kell fellépniük. Meg kell osztaniuk az életüket a körülöttük lévőkkel – a hibáikat éppúgy, mint a győzelmeiket. Az igazi vezetők vezetőket építenek. Természetesen általános fejlesztési stratégiájuk részeként elküldhetik a feltörekvő vezetőket egy jövedelmező képzési szemináriumra, vagy adhatnak nekik egy jó könyvet olvasásra, tanácsot, segítséget kaphatnak egy tanácsadótól stb., de nem hagyják el. az általános felelősséget bárki más felé. A vezetőket legjobban a vezetők építik fel a normál élettel és szolgálattal összefüggésben.

A házon belüli tanulóközösség szolgálata erőteljes lehet, de ehhez az egyházi családon belüli széles körű felelősséggel kell párosulnia a vezetők nevelésében.

A közösségek vezetőket építenek. Nem csak az egyéni oktatási vagy mentori vezető a felelős a feltörekvő vezető felépítéséért. Az egész egyház hozzájárul minden új vezető növekedéséhez. Az egészséges gyülekezeti közösség sokféleképpen működik együtt (bár nem mindig tudatosan és nem feltétlenül jól), hogy a feltörekvő vezetőnek átadja a tapasztalatokat, kihívásokat, tanulási lehetőségeket, több vezetővel való találkozást, példaképeket, kapcsolatokat, elszámoltathatóságot, visszajelzést, támogatást, bátorítás, imatámogatás, életcsere stb., amire szüksége van.

Magam is meg vagyok győződve, testvéreim, hogy ti magatok telve vagytok jósággal, tökéletesek a tudásban és készségesek vagytok egymás tanítására. (Róm. 15:14)

… Amikor összejöttök, mindenkinek van egy himnusza, vagy egy tanító szava, egy kinyilatkoztatás, egy nyelv vagy egy értelmezés. Mindezeket a gyülekezet megerősítéséért kell tenni. (1Kor 14:26)

Lakozzon bennetek gazdagon Krisztus igéje, miközben teljes bölcsességgel tanítjátok és intjátok egymást, és zsoltárokat, himnuszokat és lelki énekeket énekeltek szívetekben Isten iránti hálával. (Kol. 3:16)

És kérünk benneteket, testvérek, figyelmeztessétek a tétleneket, bátorítsátok a bátortalanokat, segítsétek a gyengéket, legyetek türelmesek mindenkivel. (1Thessz. 5:14)

Az építtetőnek lépéseket kell tennie az optimális fejlesztéshez megfelelő általános környezet kialakítása és fenntartása érdekében. A vezetők felépítése azt jelenti, hogy az egész közösséggel együtt kell dolgozni, nem csak magukkal a feltörekvő vezetőkkel – a formális építési folyamat során és a formális folyamat után is. A vezetők felépítésének folyamata soha nem fejeződött be.

A tanuló közösségnek nem szabad megkísérelnie a spirituális közösség helyettesítését az építési folyamatban, hanem a kettőnek együtt kell működnie.

Ezért a spirituális közösség szerepe a vezetők felépítésében kettős:

  1. Bármilyen formális folyamat során a közösségnek felelősséget kell vállalnia a folyamatért, és részt kell vennie abban.
  2. Bármilyen formális folyamat után a közösségnek felelősséget kell vállalnia a feltörekvő vagy meglévő vezető folyamatos (és soha véget nem érő) építkezéséért.

Érdekel az írás a HealthyLeaders.com oldalra? Látogasson el Írjon nekünk oldalunkra, és küldjön be egy cikket!

hasonló hozzászólások

Leave a Reply